Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter tillsammans med din information sparas hos Mediateknik så länge som behövs för att hjälpa dig som kund. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder hos Mediateknik.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Hanteringen av personuppgifter regleras i Dataskyddsförordningen som gäller från och med den 25 maj 2018. Förordningen skyddar dig mot kränkning av din personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter.

Förordningen medverkar alltså till rätten till ditt privatliv och skyddar dina personuppgifter så de inte kommer i ”orätta händer” eller används till andra ändamål än det först var tänkt.

Dataskyddsförordningen är en lag, beslutad av Europarlamentet och EU-rådet, som gäller för alla medlemsstater inom EU och tillämpas av myndigheter, företag och organisationer. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen från 1998.

Dataskyddsförordningen kallas ofta GDPR efter den engelska förkortningen, General Data Protection Regulation.

Andra lagar

Personuppgiftbehandlingen regleras dessutom av andra kompletterande lagar såsom Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, Patientdatalagen, Bokföringslagen, Arkivförordningen med flera. Därför kan dina rättigheter vara omgärdade även av andra regler än de som beskrivs för GDPR.

Behandling av personuppgifter

Kramfors kommun behandlar personuppgifter i en mängd olika sammanhang. Några exempel är inom skolans och förskolans verksamheter, inom socialtjänstens vård och socialt stöd till familjer, barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och till äldre och anhöriga.

Personuppgifter behövs också i andra sammanhang, till exempel i samband med bygglovsansökan, ansökan om föreningsbidrag, inom VA-verksamheten, sophanteringen eller i avtal med kommunens bolag.

Varför registreras och behandlas personuppgifter?

Dina personuppgifter registreras och behandlas hos kommunen bland annat när du skickar e-post, ansöker om förskoleplats eller bygglov, faktureras för vattenförbrukning, hyr en lägenhet, använder en e-tjänst, ansluter till fibernät, lämnar en synpunkt eller en fråga via e-post eller ett brev. Personuppgifterna registreras och behandlas för att kommunen ska kunna hantera dina behov och önskemål.

Kramfors kommun har rätt att behandla dina personuppgifter i samband med myndighetsutövning, rättslig förpliktelse, allmänt intresse, vid skydd om liv och egendom samt vid enskilda fall av samtycken.

Principerna för behandling av personuppgifter

De grundläggande principerna för behandling av personuppgifter är viktiga för att säkerställa din rätt till ett privatliv och skydd av dina personuppgifter i dagens och framtidens digitala samhälle.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du ett antal rättigheter som i korthet innebär att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas.

Du har i vissa fall bland annat rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade, rätt till begränsad behandling och rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Utifrån särskilda förutsättningar kan du också ha rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvaret

Varje nämnd och bolag inom Kramfors kommuns organisation är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom sina respektive verksamhetsområden. Till exempel ansvarar BAS-nämnden för de verksamheter som utförs av BAS-förvaltningen, BKU-nämnden för de verksamheter som utförs av BKU-förvaltningen samt styrelsen inom Krambo för de verksamheter som sker inom det kommunala bolaget.

Dataskyddsombud

Samtliga personuppgiftsansvariga inom Kramfors kommun har utsett ett gemensamt dataskyddsombud. Ombudet har en rådgivande och övervakande roll för att se till att de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

Alla är välkomna att vända sig till dataskyddsombudet i frågor som rör dataskyddsförordningen och tillämpningen av förordningen i Kramfors kommun!

Välkommen till kundservice

Här får du hjälp med alla typer av frågor gällande projekten i Kramfors stadsnät.

to top