Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Kramfors Mediateknik AB, org. nr. 556534-3562

Allmänna avtalsvillkor privatkund Ver.202002

§ 1 INLEDNING DEFINITIONER M.M.

1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller vid anslutning av enfamiljs- och flerfamiljshus till Kramfors Mediatekniks kommunikationsnät. Detta avtal gäller mellan kund och Kramfors Mediateknik, om inte annat skriftligen överenskommits. Kunden måste vara myndig för att få teckna avtal. Kunden får enbart använda tjänsten för privat bruk.

1.2 Följande ord har angiven betydelse:
1.2.1 Passiv förbindelse: Den kommunikationslänk fiberoptisk alt. kopparförbindelse
(kabel och slang) exkl. konverter och switch för fast anslutning till Kramfors Mediateknik som parterna träffat avtal om. Anslutningskabel från Kramfors Mediateknik angiven överlämningspunkt och i kunds fastighet är inte en del av det som tillhandahålls under avtalet.
1.2.2 Aktiv utrustning: Mediakonverter och switch för fast anslutning till Kramfors
Mediateknik som parterna träffat avtal om. Kund ansvarar för att ström finns till konverter och switch. Kund ansvarar för att aktiv utrustning skyddas från överström (t.ex. åska). Aktiv utrustning tillhandahålls av Kramfors Mediateknik. Vid anslutning till Kramfors Mediateknik ska kunden endast använda mediakonverter och switch som Kramfors Mediateknik tillhandahåller/säljer.
1.2.3 Leveransdag: Som leveransdag räknas den dag kund får leveransbekräftelse och kan börja beställa tjänster.
1.2.4 Överlämningspunkt: Den punkt där anslutning sker av förbindelsens enskilda fibrer till aktiv utrustning.
1.2.5 Tjänst: T.ex. Grundtjänst, Internet, Telefoni, TV eller Trygghetstjänst. Tjänstens
närmare innehåll anges i vid var tid gällande produktbeskrivning av respektive tjänst.
1.2.6 Kollektivanslutning: Flerfamiljshus som tecknar avtal med Kramfors Mediateknik för flera hushåll kollektivt.

1.3 Parterna ingår avtal genom att anslutnigsavtal undertecknas av kund och bekräftelse från Kramfors Mediateknik görs med en leveransbekräftelse och är därmed bindande.

1.4 Om avtal har träffats på distans, har kunden ångerrätt enligt distans- och
hemförsäljnings-lag (2005:59).

1.5 Kunden ska ange den postadress till vilken kunden önskar få sin faktura och andra
meddelanden. Om Kramfors Mediateknik avsänt meddelande till den angivna adressen, anses meddelandet mottaget av kunden senast sju (7) dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

1.6 Kramfors Mediateknik har rätt att häva avtalet om de ekonomiska förutsättningarna för en anslutning inte kan uppfyllas. Ex: Antalet anslutningsavtal på ett byggnationsområde blir för få.

1.7 Kunden har rätt att häva/sägaupp avtalet om byggbeslut ej meddelats inom
24 månader efter avtalstecknande, anslutningsavgiften bli högre än vad som kunden
informerats om vid tecknandet av avtalet. Kunden ska då skriftligen säga upp avtalet till Kramfors Mediateknik. Byggbeslut kan meddelas via Kramfors Mediatekniks hemsida, e-post, samtal eller utskick.
1.7.1 Vid uppsägning efter att byggbeslut är meddelat kan en avgift tas ut för det arbete som påbörjats. (Kostnadsuträkning: Total upparbetad kostnad i projektet delat på antal anslutningsavtal i projektet).
1.7.2 Försäljning av fastighet eller att avtalspart flyttar medför ej rätt att annullera
anslutningsavtalet. Anslutningsavtalet kan om Kramfors Mediateknik samtycker skrivas över på ny avtalspart på fastigheten.
1.7.3 Vid avtalsparts frånfälle kontaktar dödsbo Kramfors Mediatekeknik.

§ 2 FÖRBEREDELSER OCH INSTALLATION M.M.

2.1 Kunden ska utföra överenskomna och andra enligt Kramfors Mediatekniks anvisningar erforderliga förberedelser för installationen av förbindelsen enligt den instruktion som lämnas till kunden. Anvisningar ska lämnas i god tid av Kramfors Mediateknik. Eventuella merkostnader som uppstår på grund utav att kund inte fullfört sitt åtagande kommer att faktureras kund.

2.2 Behöver Kramfors Mediateknik eller part med vilken Kramfors Mediateknik står i
förbindelse tillstånd eller medgivande för att på fastighet anlägga eller underhålla
förbindelsen, ska kunden i skälig utsträckning medverka till att Kramfors Mediateknik och part med vilken Kramfors Mediateknik står i förbindelse erhåller ifrågavarande tillstånd eller medgivande samt är kunden själv skyldig att lämna medgivande. Behöver Kramfors Mediateknik eller part med vilken Kramfors Mediateknik står i förbindelse tillstånd för att anlägga eller underhålla ledningar eller annan anslutning fram till den aktiva utrustningen, får Kramfors Mediateknik eller part med vilken Kramfors Mediateknik står i förbindelse begära att kunden skaffar sådant tillstånd inom skälig tid och utan kostnad för Kramfors Mediateknik eller part med vilken Kramfors Mediateknik står i förbindelse.

2.3 Kramfors Mediateknik ska tillhandahålla förbindelse och tjänster på ett fackmässigt
sätt och i överensstämmelse med allmänna avtalsvillkor. Kramfors Mediateknik har rätt
att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt allmänna avtalsvillkor. Kramfors Mediateknik svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

§ 3 LEVERANSOMFATTNING OCH UPPLÅTANDE AV MARK, M.M.

3.1 Kund ansvarar för grävning från avlämning av slang vid tomtgränsen fram till
överlämningspunkt vid fasad. Kunds åtagande skall utföras enligt anvisning från Kramfors Mediateknik.

3.2 Kramfors Mediateknik äger och ansvarar för tjänsten fram till kundens
överlämningspunkt. Aktiv utrustning fram till kundens överlämningspunkt tillhandahålles av Kramfors Mediateknik. I installationen ingår fibermaterial fram till servicebox på fasad, fiberkonverter(CPE) i bostaden, tätning av borrhål, montering av servicebox och CPE.

3.3 Upplåtande av mark, m.m.
3.3.1 För utförande och bibehållande av Kramfors Mediatekniks anläggningar för
överföring av kommunikation ska kunden upplåta mark i erforderlig omfattning och lämna Kramfors Mediateknik tillträde till berörda fastigheter.
3.3.2 Fastighetsägaren får inte i fiberkabelns närhet (0,5 meter), utan Kramfors
Mediatekniks medgivande, uppsätta stängsel, schakta, uppföra byggnad eller på
annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra skada för
fiberkabeln och dess kanalisation.
3.3.3 Om fastighetsägaren begär flyttning eller annan ändring av Kramfors Mediatekniks anläggningar, ska Kramfors Mediateknik medverka till detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur föreligger. Av flyttningen eller ändringen föranledda kostnader ska betalas av fastighetsägaren.
3.3.4 Om fastighetsägaren skulle avyttra fastigheten, är det dennes skyldighet att
informera den nya ägaren om vart fiberkabeln är belägen.

§ 4 TVIST

4.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal med bilagor och
tilläggsavtal eller tvist som beror av visst rättsförhållande som anges i avtalet ska
avgöras i svensk domstol.

§ 5 AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

5.1 En anslutningsavgift utgår vid fiberanslutning av enfamiljshus, om ej annat avtalats. En kreditupplysning kan utföras vid beslut om byggnationsstart av ett projekt.

5.2 För flerfamiljshus utan kollektivanslutning utgår en installationskostnad vid tecknande av tjänst enligt gällande prislista, vilket är en engångskostnad.

5.3 För anslutningsavgift ska betalning ske inom 30 dagar räknat från fakturans
datum.

5.4 Betalar kunden inte i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt lag samt äger Kramfors
Mediateknik rätt till lagstadgad ersättning för betalningspåminnelse och
inkassokostnader.

5.5 För nyttjande av tjänster i nätet skall anslutningsavgiften vara betald.

5.6 Betalning till Kramfors Mediateknik sker via pappersfaktura. För närvarande
tillkommer ingen administrativ avgift.

5.7 Nätavgiften ingår för närvarande (2017-01-01) i priset för tjänst från vald
tjänsteleverantör. Ansluten fastighet som ej nyttjar någon tjänst betalar för närvarande
ingen löpande nätavgift.

§ 6 TJÄNSTER I KRAMFORS MEDIATEKNIKS STADSNÄT

6.2 Leverans och installation: Vi hänvisar till de tjänsteleverantörer som verkar i det
kommunala bredbandsnätet.
6.2.1 Aktivering av port kommer att, som huvudregel, utföras inom fem arbetsdagar efter att korrekt ifylld och undertecknad beställning inkommit till Kramfors Mediateknik via vald tjänsteleverantör.

6.3 Förhållningsregler
6.3.1 Det är inte tillåtet att vidareupplåta förbindelsen åt annan. Det är inte tillåtet att
avsiktligt använda förbindelsen så att störning eller fara för störning kan uppkomma för annan användare eller för Kramfors Mediateknik.

6.4.1 Kunden är skyldig att innan felanmälan sker, kontrollera att felet ej beror på egen
utrustning, så långt som möjligt.
6.4.2 Skadas utrustning hos kund p g a åska/blixtnedslag utgår ingen ersättning från
Kramfors Mediateknik. All felavhjälpning och/eller ny utrustning i fastigheten/lägenheten
bekostas av kund.
6.4.3 Mediateknik ansvarar inte för skador som uppstår p.g.a yttre påverkan eller
oaktsamhet från Mediatekniks anvisade kopplingspunkt vid fastighetsgräns fram till
monterad konverter inne i fastigheten.

6.5 Avstängning av abonnemang
6.5.1 Kramfors Mediateknik äger rätt att med omedelbar verkan avsluta leverans och häva avtalet, om det visar sig att kund inte följt detta.

6.6 Avtalsperiod och uppsägning
6.6.1 Uppsägning av nätavtal måste vara skriftlig.
6.6.2 Kunden måste själv säga upp eventuella avtal med vald tjänsteleverantör.
6.6.3 Support
Felanmälan ska göras till den tjänsteleverantör man har avtal med.

§ 7 ANSLUTEN UTRUSTNING

7.1 Kunden ska på begäran ge Kramfors Mediateknik
möjlighet att undersöka utrustning som är ansluten till förbindelsen enligt

7.2 All kundägd utrustning som kunden använder ska uppfylla gällande bestämmelser
enligt tillämplig lagstiftning och eventuella anvisningar från
Kramfors Mediateknik.

§ 8 NYTTJANDE, ÄGANDERÄTT

8.1 Utrustning som tillhandahålls av Kramfors Mediateknik tillfaller kunden.

8.2 Kunden ansvarar för att Kramfors Mediatekniks utrustning som förvaras i lokaler som disponeras av kunden inte skadas. Skulle sådan utrustning förloras eller skadas debiteras kunden för den förlorade eller skadade utrustningen samt för nedmontering och installation enligt vid var tid gällande prislista.

8.3 Kramfors Mediateknik upplåter en nyttjanderätt till förbindelsen. Förbindelsen får inte byggas ut eller vidareförsäljas till annan juridisk eller fysisk person. Förbindelsen får ej heller användas för vidareanslutning till annan adress eller fastighet. Undantag medges endast i separata avtal med Kramfors Mediateknik.

8.4 Kramfors Mediateknik eller part med vilken Kramfors Mediateknik står i förbindelse
med är nätägare fram till överlämningspunkt i fastigheten.

8.5 Kramfors Mediateknik eller part med vilken Kramfors Mediateknik står i förbindelse får installera och bibehålla utrustning som är nödvändig för leverans av tjänst inom utrymme som kunden disponerar.

§ 9 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH SKADESTÅND

9.1 Kramfors Mediateknik ansvarar inte för skador orsakade av kunds ingrepp i, eller
felaktig användning av utrustningen i nätet. Kramfors Mediateknik ansvarar inte heller för eventuellt intrång av övriga nätverksanvändare.

9.2 Kramfors Mediateknik är inte skyldigt att ersätta skada som orsakats av att
användningen av förbindelsen hindrats eller försvårats därför att en åtgärd vidtagits som varit påkallad av tekniska, underhållsmässiga, driftsmässiga eller andra godtagbara skäl.
Sådana åtgärder, liksom planerat underhåll, ska utföras skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas.

9.3 Part ansvarar för skador som tillfogas den andra parten genom försummelse av honom eller av hans anställda eller anlitade uppdragstagare. Parts skadeståndsansvar för skador omfattar endast ersättning för direkt skada. Den andra parten har sålunda inte rätt till ersättning för indirekt skada, t.ex. utebliven vinst, minskad produktion, förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtal.

9.4 Har utrustning anslutits som stör trafiken och som kunden trots uppmaning inte omedelbart kopplat ur är kunden ansvarig för den skada som därigenom uppkommer, om störningen beror på kundens utrustning.

9.5 För att rätt till skadestånd ska föreligga erfordras att kunden framställer krav på
skadestånd inom skälig tid efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Sker inte detta förlorar kunden rätten att göra gällande krav på skadestånd. Skälig tid är i normalfallet två månader.

9.6 Kramfors Mediateknik uppgraderar fortlöpande förbindelsens prestanda. Sådana
ändringar utförs på ett sådant sätt att eventuella störningar begränsas. Om ändring av
förbindelsen medför att förbindelsen försämras ska Kramfors Mediateknik informera
kund. Detsamma gäller ändringar som medför att kundens egen utrustning behöver
anpassas. Kunden svarar för eventuella kostnader för anpassning av sin egen utrustning.

§ 10 KUNDUPPGIFTER

10.1 Kunden är införstådd med att Kramfors Mediateknik behandlar personuppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera avtalet, samt för den verksamhet som kunden har samtyckt till. Kunden är införstådd med och samtycker till att Kramfors Mediateknik och bolag som ingår i samma koncern som Kramfors Mediateknik eller annan part med vilken Kramfors Mediateknik står i förbindelse, behandlar och använder uppgifter om kunden för informations eller direktreklamändamål. Kunden kan när som helst skriftligen begränsa eller återkalla detta samtycke avseende direktreklam från Kramfors Mediateknik. Kramfors Mediateknik ska skriftligen bekräfta sådan begränsning eller återkallelse.

§ 11 ÖVERLÅTELSE

11.1 Kunden får överlåta avtalet om Kramfors Mediateknik medger det. Överlåtelsen och medgivandet ska ske skriftligen.
Den frånträdande kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten, om Kramfors Mediateknik godkänt överlåtelsen.
Kramfors Mediateknik får överlåta avtalet eller del därav till annat bolag eller offentligt
subjekt.

§ 13 FORCE MAJEURE

13.1 Om part förhindras att fullgöra avtalet på grund av omständigheter utanför parts
kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för
prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken härtill inträffar före eller efter avtalad leveransdag.

§ 14 ÄNDRINGAR I AVTALET

14.1 Kramfors Mediateknik har rätt att ändra villkor i detta avtal eller Kramfors
Mediatekniks tjänster tre (3) månader efter det att kunden underrättats. Mindre
ändringar av villkoren, förbindelsen eller tjänsten får dock ske en (1) månad efter det att kunden underrättats. Information till kunden om ändring av allmänna villkor eller ändring av omfattningen av eller den tekniska specifikationen av förbindelsen.
Kramfors Mediatekniks åtaganden enligt detta avtal kan ändras med kortare varsel än som anges i denna punkt till följd av förändringar av tillämpalig lag, eller myndighetsbeslut.

Allmänna avtalsvillkor finns även som dokument/pdf att hämta hem här. Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Välkommen till kundservice

Här får du hjälp med alla typer av frågor gällande projekten i Kramfors stadsnät.

to top