• Hem
  • Projekt
  • DIG2020

Bred utbyggnad av fibernätet
på Västernorrlands landsbygd tack vare EU-stöd

Projekt Dig.2020 är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål om att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. I Kramfors kommun är det, det kommunala infrastruktursbolaget Kramfors Mediateknik AB som sköter utbyggnaden, driften och kundkontakterna vid bredbandsutbyggnaden.

EU-stödet är till för en utbyggnad av det ortssammanbindande fibernätet, och för anslutning av företag längs sträckan. Stödet syftar i första hand till att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i mellersta Norrlands glest befolkade region för att på det viset bidra till företagskonkurrens på lika villkor oavsett lokaliseringsort. Det innebär att pengarna i direkt bemärkelse egentligen inte avser anslutning av enskilda byar och invånare.

Målet för Mediateknik är emellertid att i samband med den ortssammanbindande utbyggnaden, arbeta för att ansluta så många byar som möjligt längs sträckorna.
För dig som slutkund innebär detta en ökad möjlighet att koppla upp dig på ett områdesnät. Genom till exempel stöd från Landsbygdsprogrammet via jordbruksverket, kan byar ansluta sig till det ortsammanbindande nätet.

Detta möjliggör den prisbild vi hos Mediateknik har kommunicerat i de projektområden som ligger utefter Kramfors kommuns DIG2020 sträckningar.

Projektet pågår i fyra år och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Länsstyrelsen Västernorrland och länets kommuner.